Temel Sorgular

I. SQL DEYİMLERİ

SQL deyimleri veritabanları üzerinde çeşitli işlemleri yerine getirirler. Veritabanından sorgulama yapmak için SELECT, ekleme yapmak için INSERT güncelleme  yapmak için UPDATE, silme yapmak için DELETE, yeni tablo oluşturmak için CREATE TABLE gibi komutlara sahiptir. Bu komutlar işlevlerine göre şu şekilde kategorilendirilir:

 • DDL (Data Definition Language): Veri tanımlama deyimleri.
 • DML (Data Manuplation Language) : Veri düzenleme dili.
 • DCL (Data Control Language): Veri kontrol dili.

A. DDL (DATA DEFİNİT

CREATE DEYİMİ İON LANGUAGE) DEYİMLERİ

DDL deyimleri veritabanı üzerinde nesne yaratmak için kullanılırlar. En yaygın kullanılan DDL deyimleri şunlardır: CREATE ,ALTER,DROP

CREATE deyimi tablo ve view gibi bir veritabanı nesnesi yaratmayı sağlar.

Tablo Yaratmak:

Veritabanı üzerinde bir tablo yaratmak için CREATE deyimi kullanılır.

Yapısı:      CREATE <tablo adı>

Örnek:  CREATE TABLE  Musteri

(

   mus_id  char(4) NOT NULL

   mus_ad                      varchar(40)     NULL,

   ili                                varchar(20)     NULL,

   ulke                            char(2) NULL,

   adres      varchar(30)     NULL

)

NOT: Char, varchar, integer, numeric gibi sözcükler tablo alanlarındaki temsil edilecek verinin türünü belirtir. SQL’de SMALLINT, VARCHAR, DECIMAL(x,y), FLOAT(x;y), DATE, LOGICAL, TIME, TIMESTAMP, GRAPHIC(n) gibi alan veri türleri vardır.

Örnek: CREATE TABLE personel

(

Sskno Integer,

Adi Varchar(20) not null,

Soyadi Varchar(20) not null,

Departman integer

)

NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Bütün hakları saklıdır. Ticari olarak kullanılamaz. Bakınız: www.farukcubukcu.com

Adı geçen ve telif haklı olan ürünler bilgi amaçlı olarak kullanılmıştır.

ALTER DEYİMİ 

 Daha önce yaratılmış nesnenin değiştirilmesini sağlar. Örneği bir tablonun tasarımını değiştirmek gibi.

Örnek:  ALTER TABLE Musteri

ADD tel varchar(20) NOT NULL

Yukarıdaki deyimde müşteri tablosunun alanlarına tel adlı bir alan daha eklenmiştir.

DROP DEYİMİ

 Bir nesnesin silinmesini sağlar.

Örnek:    DROP TABLE MUSTERI

Müşteri tablosunun verilerini ve tabloyu siler.

B. DML (DATA MANIPULATION LANGUAGE) DEYİMLERİ

Veritabanı içindeki verileri elde etmek ve değiştirmekle ilgili SQL deyimleridir.

 1. SELECT
 2. INSERT
 3. UPDATE
 4. DELETE


SELECT DEYİMİ

Veritabanındaki verilere erişmenin, diğer bir deyişle onları görmenin ya da onları elde etmenin en sık kullanılan yöntemidir. Genellikle bir ya da daha çok tablonun bütün alanları ya da belli alanları için SELECT deyimi yazılır.

Temel Yapısı:   SELECT  [ALL] [DISTINCT] liste [INTO yeni tablo] FROM [tablo]

[WHERE ifade]

[GROUP BY ifade]

[HAVING ifade]

[ORDER BY ifade]

[COMPUTE ifade]

Seçeneklerin Anlamları:

ALL sözcüğü bütün satırların sonuç listesinde görünmesini sağlar.

DISTINCT sözcüğü sadece tek olan (unique) kayıtların sonuç listesinde yer almasını sağlar.

liste parametresi veriden seçilecek kolonu (sütunu) belirtir. 

INTO sözcüğü yeni bir tablo yaratmayı sağlar.

yeni tablo parametresi sorgu sonucu yaratılacak tabloyu belirtir.

FROM sözcüğü belli bir tablonun seçilmesini sağlar.

tablo parametresi ise sorgulanacak olan tablo ya  da tabloları, görünümleri belirtir.

 WHERE bir koşulu belirterek sadece o kuşula uyan kayıtların seçilmesini sağlar.

GROUP BY   Kayıtların gruplanmasını sağlar. HAVING deyimiyle de ara toplamların alınmasını sağlar.

HAVING sözcüğü de kayıtlarda kısıtlama yapar ancak hesaplamayı etkilemez.

ORDER BY sözcüğü ise belirtilen kolona göre listelenen kayıtları sıralamayı sağlar. Sıralama artan (ASC) ya da azalan (DESC) olabilir

COMPUTE sözcüğü ise hesaplama yapar. Tipik olarak SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT gibi fonksiyonları kullanarak hesaplama yapar.

Örnek:   SELECT * FROM musteri

Yukarıdaki deyim ile musteri tablosundaki bütün bilgiler elde edilir. SELECT deyiminin ardından kullanılan * (asterisk) işareti bütün kayıtlar anlamına gelir. Bu deyimin aynısı (aynı sonucu vereni) şu şekilde de yapılabilir:

Örnek:   SELECT kod, ad, soyad, grup, il, bakiye FROM musteri

Müşteri tablosu:

koduAdSoyadgrupilbakiye
1AhmetUzunithalİZMİR300000
2AyşeYılmazithalANKARA400000
3MehmetYılmazihraçANKARA100000
4HüseyinUzunihraçİZMİR600000
5NuriGezerithalİZMİR900000
6FatmaÖrnekihraçİSTANBUL300000

Sorgunun sonucu:

1AhmetUzunithalİZMİR300000
2AyşeYılmazithalANKARA400000
3MehmetYılmazihraçANKARA100000
4HüseyinUzunihraçİZMİR600000
5NuriGezerithalİZMİR900000
6FatmaÖrnekihraçİSTANBUL300000

SELECT deyimi ile sadece belli kolonlar (alanlar) da seçilebilir:

ARAMA   : Tablo: Arama Kriterleri:

Karşılaştırma operatörleri(=, >, <, >=, <>, !=, !<, !>
Aralık belirtmeBETWEEN ve NOT BETWEEN
ListeIN ve NOT IN
String karşılaştırmaLIKE ve NOT LIKE
Bilinmeyen değerlerIS NULL ve IS NOT NULL
Koşulların birleştirilmesiAND, OR
OlumsuzlaştırmaNOT

ÖRNEK:    SELECT * from musteri WHERE bakiye BETWEEN 100000 AND 3000000

Aynı anlamda:   SELECT * from musteri WHERE bakiye <= 100000 AND>= 3000000

ÖRNEKLER:    SELECT * FROM MUSTERI   WHERE borcu BETWEEN 100 AND 2000 AND grup=’özel’

Yukarıdaki sorgulamada grubu ‘özel’ olan ve ayrıca da borcu değerinin 100 ile 200 arasında olanı listelenir.

ARİTMETİK İŞLEMLER

Aritmetik işlemleri gerçekleştirmek için belli operatörler kullanılır:

 OPERATÖRLER        AÇIKLAMALARI

+                                    Toplama ,   

 –                                    Çıkarma

/                                     Bölme ,  

   *                                    Çarpma

SELECT borcu, borcu*2 FROM MUSTERI

VERİLERİ SIRALAMAK

SELECT deyimi ile elde edilen veriler istenirse sıralanabilir. Sıralama belirtilen bir ya da daha fazla kolona göre yapılır. Bunun dışında sıralama ASC (ascending-artan) ya da DESC (descending-azalan) olarak belirtilebilir.

Kullanım Biçimi:  SELECT kolon_listesi 

  ORDER BY kolon adı ASC ya da DESC

ORDER BY sözcüğü ise verilerin istenilen alan göre sıralı olarak listelenmesini sağlar.

SELECT * FROM musteri   ORDER BY ad

Yukarıdaki deyim ile müşteri tablosundaki bütün kayıtlar ad alanına göre sıralı olarak listelenirler.

GRUPLANDIRMA İŞLEMLERİ

Gruplama seçenekleri tablo satırlarının belli alanlarına göre gruplandırılmasını sağlar.

GROUP BY sözcüğü ise yapılan bir gruplandırma işlemine göre listeleme sağlar.

Örnek: SELECT grup, sum(bakiye) FROM musteri

GROUP BY grup

Yukarıdaki örnekte müsteri tablosundaki bakiye alanı grup kodu bazında toplanır.

GROUP BY ile yapılan gruplandırma (alt toplamlar) işlemi içinde ayrıca HAVING sözcüğü kullanılarak bir koşul da verilebilir.

SELECT grup, sum(bakiye) FROM musteri

GROUP BY grup

HAVING il = ‘İZMİR’

Yukarıdaki deyim ile müşteri tablosundaki bütün kayıtların bakiye bilgiler gruplarına göre ara toplam alınır, bir de il bilgisine göre filtrelenir.

NOT: Gruplama yapılmayan he sütun GROUP BY deyiminde kullanılması gerekir:

Örnek:  SELECT PRODUCTID, CATEGORYID, SUM (UNITPRICE) FROM PRODUCTS

GROUP BY PRODUCTID, CATEGORYID

COMPUTE SÖZCÜĞÜ

COMPUTE sözcüğü toplama fonksiyonunun kullanarak query sonucunda bir toplam satırı üretir. COMPUTE BY sözcüğü ise ek toplam satırları yaratır.

Kullanım Biçimi: COMPUTE fonksiyon (kolon_adı)

Örnek:   Sipariş tablosu:

tarihMkoduürünadetfiyatı
1/1/19991X-TV10100000
2/1/19991X-TR10100000
2/1/19992X-TV15100000
2/1/19993X-KT10200000
3/1/19993X-KT20150000
2/2/19991X-TV22400000

SELECT ürün, adet

  FROM siparis

  ORDER BY ürün

  COMPUTE SUM(adet)

Yukarıdaki örnekte adet kolonunun toplamı alınır.

Sonucu:

ürün                adet

X-KT               10

X-KT               20

X-TR               10

X-TV               10

X-TV               15

X-TV               22

                            Sum

   ===================

                              87

INSERT DEYİMİ

Tabloya veri girmek için kullanılır.

INSERT INTO <tablo adı>

(sütunlar listesi) VALUES (değerler listesi)

ÖRNEK:  INSERT INTO CARIANA

(kodu, adi, grubu, adresi)

VALUES (‘600’, ‘FARUK’, ‘A’, ’76 sokak no 5′)

Örnek: INSER INTO deyimi ile bir tabloyu diğer bir tablodan doldurmak:

use ornek

INSERT INTO cariyedekf

(kodu, adi, grubu, adresi)

(SELECT kodu, adi,

case grubu

when ‘A’ THEN ‘ITHAL’

   when ‘B’ THEN ‘YERLİ’

   ELSE ‘DİĞER’

end,

adresi from cariana)

UPDATE DEYİMİ:

Tablodaki verileri güncellemek için kullanılır. Genellikle güncelleştirilecek satırı belirtmek için WHERE sözcüğüyle kullanılır.

Mevcut bir tablodaki satırları değiştirmek için UPDATE deyimi kullanılır. UPDATE deyimi sadece bir tablo üzerinde kullanılmalıdır. UPDATE deyimi ile SET ve WHERE sözcüğü kullanılır.

SET sözcüğü değiştirilecek kolonları ve değerleri belirtir. WHERE sözcüğü ise değiştirilecek satırı belirtir.

Kullanım biçimi:

UPDATE tablo

  SET kolon = ifade

  WHERE arama_koşulu

Örnek: Aşağıdaki örnekte fiyat değerini %10 artırır.

UPDATE siparis

  SET fiyatı= fiyatı * 1.1

Örneğin bir kaydı düzeltmek istersek ;

UPDATE Musteri

SET Ad = ‘Nuri Yılmaz’

WHERE kod=’1′;

Örneğin tüm musterilerin bakiyesini %10 artırmak istediğimizde;

UPDATE Musteri

SET bakiye=bakiye*1.1;

DELETE DEYİMİ

Bir tablodaki verileri silmek için DELETE komutu kullanılır. Örneğin Öğrenci tablosundaki tüm verileri silmek için;

DELETE * from musteri;

Tabloda, bakiyesi 1000’den küçük olan müşterilerin satırlarını silmek için:

DELETE * FROM musteri WHERE bakiye <=1000

Kullanım biçimi:

DELETE tablo

  WHERE arama_koşulu

Örnek: Tablodan satır silmek

Aşağıdaki örnekte müşteri tablosundan ‘B’ grubuna sahip olan müşteriler silinir.

DELETE musteri

  WHERE grubu = ‘B’

C. DCL (DATA CONTROL LANGUAGE) DEYİMLERİ

Veritabanındaki kullanıcı haklarını düzenlemek için kullanılan deyimlerdir. Örneğin GRANT, DENY, REVOKE gibi.

Örnek:  USE Northwind

GRANT SELECT ON Stok TO PUBLIC

NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Bütün hakları saklıdır. Ticari olarak kullanılamaz. Bakınız: www.farukcubukcu.com

Adı geçen ve telif haklı olan ürünler bilgi amaçlı olarak kullanılmıştır.

GRANT DEYİMİ

 Aşağıdaki örnek Ayşe adlı kullanıcı veritabanı ve tablo oluşturma izni verilir:

GRANT CREATE DATABASE, CREATE TABLE  TO  AYŞE

GÖZDEN GEÇİRME


1. SQL deyimleri hangi gruplara ayrılır.

2. SELECT deyiminin kullanım şekillerini açıklayınız?

3. INSERT deyiminin amacı nedir?

4. UPDATE deyiminin amaçları nelerdir?

I. SQL FONKSİYONLARI

SQL Server’da Fonksiyonlar, hesaplamalarda ve özellikle sistem hakkında bilgi almada yaygın olarak kullanılan araçlardır. Transact-SQL (T-SQL) programlama dilinde değişik kategorilerle adlandırılan fonksiyonlar vardır. Bunlardan en yaygını veriler üzerinde işlem yapan toplama ya da gruplama olarak adlandırabileceğimiz aggregate fonksiyonlarıdır.

A. GRUPLAMA FONKSİYONLARI

Gruplama (aggregate) fonksiyonları bir dizi değer üzerinde hesaplama yaparlar ve bir sonuç değer döndürürler. Toplama ya da gruplama fonksiyonları olarak adlandırabileceğimiz bu fonksiyonlar genellikle GROUP BY deyimi ile kullanılırlar.

Gruplama fonksiyonları aşağıdaki ifadeler içinde kullanılabilirler.

·SELECT deyiminin listesinden (bir subquery olarak)

·Bir COMPUTE ya da COMPUTE BY sözcüğü ile.

·Bir HAVING sözcüğü ile.

Transact-SQL programlama dilinde şu aggregate fonksiyonları kullanılır:

 • ·AVG
 • ·COUNT
 • ·GROUPING
 • ·MAX
 • ·MIN
 • ·SUM
 • ·STDEV
 • ·STDEVP
 • ·VAR
 • ·VARP

NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Bütün hakları saklıdır. Ticari olarak kullanılamaz. Bakınız: www.farukcubukcu.com

Adı geçen ve telif haklı olan ürünler bilgi amaçlı olarak kullanılmıştır.

AVG (T-SQL) Fonksiyonu

Bir grup içindeki değerlerin ortalamasını döndürür. Null değerler dikkate alınmaz.

Kullanım Biçimi:  AVG([ALL | DISTINCT] ifade)

Argümanları: ALL

Ortalama fonksiyonunu bütün değerlere uygular.

DISTINCT

İşlemin her tek değer için uygulanacağını belirtir. Diğer bir deyişle tekrar eden değerlerin yerine birisi kullanılır.

İfade :  Sayısal bir değeri olan ifade ya da kolon adı.

Örnek:  Aşağıdaki örnekte satış miktarları toplanmakta ve ortalaması alınarak iki ayrı sonuç değeri verilmektedir:

USE Northwind

GO

SELECT AVG(quantity), SUM(quantity)

FROM [Order Details]

GO

COUNT (T-SQL) Fonksiyonu

Bir grup içindeki eleman sayısını verir.

Kullanım Biçimi:

COUNT({[ALL | DISTINCT] ifade] | *})

Argümanları:

ALL

Fonksiyonunu bütün değerlere uygular.

DISTINCT

İşlemin her tek değer için uygulanacağını belirtir. Diğer bir deyişle tekrar eden değerlerin yerine birisi kullanılır.

İfade :Bir ifade ya da kolon adı.

*

Bir tablodaki bütün satırların sayısını döndürmek için kullanılır. COUNT(*) herhangi bir paratmetre ile kullanılmaz ve DISTINCT ile kullanılmaz.

COUNT(*) ile null ve tekrar eden değerler dahil bütün elemanlar sayılır.

Örnek: Aşağıdaki örnekte ürünler tablosundaki ürünler sayılır. DISTINCT ile tekrara izin verilmez.

USE Northwind

GO

SELECT COUNT(DISTINCT productname)

FROM products

GO

MAX (T-SQL) Fonksiyonu:

İfade içindeki maksimum değeri döndürür.

Kullanım Biçimi:

MAX([ALL | DISTINCT] ifade)

Argümanları:  ALL

Fonskiyonunu bütün değerlere uygular.

MIN (T-SQL) FOnksiyonu

İfade içindeki minimum değeri döndürür.

Kullanım Biçimi:

MIN([ALL | DISTINCT] ifade)

Argümanları:

ALL

Fonskiyonunu bütün değerlere uygular.

Örnek:

Aşağıdaki örnekte en küçük satış adedi elde edilmektedir:

USE Northwind

GO

SELECT MIN(quantity)

FROM [Order Details]

GO

SUM Fonksiyonu

Değerlerin toplamlarını verir. SUM fonksiyonu sadece sayısal alanlarda kullanılır.

Kullanım Biçimi:

SUM ([ALL | DISTINCT] ifade)

Argümanları:

ALL

Toplama (aggregate) fonksiyonunu bütün değerlere uygular. ALL seçeneği varsayım olarak kullanılır.

DISTINCT

SUM fonksiyonunu tek değerlerin (unique) toplamını vermesini sağlar.

İfade

Bir sabit, bir kolon, fonksiyon ya da bir aritmetik işlem.

Örnek:  USE pubs

GO

— Satır toplamları

SELECT type, price, advance

FROM titles

ORDER BY type

COMPUTE SUM(price), SUM(advance) BY type

B. TARİH VE ZAMAN FONKSİYONLARI (T-SQL)

Bu fonksiyonlar tarih (date) ve zaman (time) üzerinde işlemler yapmayı sağlar. Tarih ve zaman fonksiyonları şunlardır:

 • DATEADD
 • DATEDIFF
 • DATENAME
 • DATEPART
 • DAY
 • GETDATE
 • MONTH
 • YEAR
 • CONVERT
 • Belli bir tarihin üzerine değer eklenerek yeni bir tarih değeri üretir.

Kullanım biçimi:   DATEADD ( tarihkısmı, sayı, tarih)

Argümanları:  Tarih kısmı

Tarih ParçasıKısaltması
Yearyy, yyyy
Quarterqq, q
Monthmm, m
Dayofyeardy, y
Daydd, d
Weekwk, ww
Hourhh
Minutemi, n
Secondss, s
Millisecondms

Sayı: Tarih kısmını artırmak için kullanılan değer.

Tarih:  Tarih değerini döndüren tarih bilgidi.

Örnekler:  Yayın tarihinin 30 gün sonrası:

USE pubs

GO

SELECT DATEADD(day, 30, pubdate)

FROM titles

GO

 • : Son on gün içinde yapılan siparişler:

DATEDIFF

  İki tarih arasındaki gün sayısını verir.

Kullanımı:  DATEDIFF ( Tarih parçası, başlangıç tarihi, bitiş tarihi)

Argümanları:  Tarih parçası

Tarih ParçasıKısaltması
Yearyy, yyyy
Quarterqq, q
Monthmm, m
Dayofyeardy, y
Daydd, d
Weekwk, ww
Hourhh
Minutemi, n
Secondss, s
millisecondMs

Örnek: Şu anki tarih ile yayın tarihi arasındaki fark:

USE pubs

GO

SELECT DATEDIFF(day, pubdate, getdate())

FROM titles

GO

DATEPART (T-SQL)

  Belirtilen tarihin istenen parçasına karşılık olarak bir tamsayı döndürür.

Kullanım Biçimi: DATEPART(tarihparçası, tarih)

Argümanları:  Tarih parçası:  Tarih bilgisinin bir kısmını ifade eden bilgi.

Tarih bölümüKısaltma
yearyy, yyyy
quarterqq, q
monthmm, m
dayofyeardy, y
daydd, d
weekwk, ww
weekdayDw
hourHh
minutemi, n
secondss, s
millisecondMs

Örnek: Aşağıdaki örnekte şu anki tarihin karşılık geldiği ay adı ve ay numarası bulunmaktadır:

SELECT GETDATE()   Tarihi verir:

SELECT DATEPART(month, GETDATE())     Ayı verir:

DAY (T-SQL)

Bir tarih bilgisinin gün kısmını verir.

Kullanım Biçimi:

DAY(tarih)

Argümanları:

Tarih   datetime ya da smalldatetime tarih bilgisi.

Aşağıdaki örnekte verilen tarihin gün kısmı verilmektedir:

SELECT DAY(’26/03/1999′) AS ‘Gün’

GO

Sonuç:

Gün
————
26

MONTH (T-SQL)

  Bir tarih bilgisinin ay kısmını verir.

Kullanım Biçimi:  MONTH(tarih)

Argümanları:    Tarih    datetime ya da smalldatetime tarih bilgisi.

Aşağıdaki örnekte verilen tarihin ay kısmı verilmektedir:

SELECT MONTH(’26/03/1999′) AS ‘Ay’

GO

Sonuç:

Ay
————
03

YEAR (T-SQL)

  Bir tarih bilgisinin yıl kısmını verir.

Kullanım Biçimi:  YEAR(tarih)

Argümanları: tarih

D. KARAKER FONKSİYONLARI

String (karakter) alanları işlemek için yaygın kullandığımız fonksiyonlar bu alana girer. Transact-SQL dilinde kullanılan bazı karakter fonksiyonları şunlardır:

ASCII :  Bir karakter ifadenin en soldaki değerinin ASCII kodunu döndürür.

Kullanımı:   ASCII ( karakter ifade)

Karekter ifade char ya da varchar türündedir.

Döndürdüğü tür: Int

Örnek:  Bizim Ev cümlesinin bütün karakterlerinin ASCII değerini döndürür:

SET TEXTSIZE 0

SET NOCOUNT ON

— değişken oluştur.

DECLARE @konum int, @karakter char(15)

— değişkenlere ilk değer ver.

SET @konum= 1

SET @karakter= ‘Bizim Ev’

WHILE @konum<= DATALENGTH(@karakter)

   BEGIN

   SELECT ASCII(SUBSTRING(@karakter, @konum, 1)),

      CHAR(ASCII(SUBSTRING(@karakter, @konum, 1)))

    SET @konum= @konum + 1

   END

SET NOCOUNT OFF

GO

CHARINDEX

Bir karakter dize içinde belirtilen bir ifadenin (karakterin) başlangıç konumunu döndürür.

Kullanımı:   CHARINDEX ( ifade1, ifade2[ , başlangıç konumu] )

İfade1: aranacak karakterleri belirtir.

İfade2: İfade1’deki karakterlerin aranacağı karakterleri belirtir.

Başlangıç konumu ise aramanın başlanacağı konumu belirtir.

Döndürdüğü tür: Int

İfadelerden birisi NULL ise CHARINDEX fonksiyonu NULL değerini döndürür. İfade1, İfade2 içinde bulunamazda 0 değeri döner.

Örnek: ADI alanında BOYASI sözcüğünün başladığı konumu döndürür.

SELECT CHARINDEX(‘BOYASI’, adi)

FROM urun

— arama için başlangıkç konumu belirtmek istersek

SELECT CHARINDEX(‘BOYASI’, adi, 5)

FROM urun

Yalnızca adlar listesi:    select left (adi,charindex(‘ ‘, adi)) from cariana

LEFT

 Bir karakter dizesinin sol taraftan belirtilen sayı kadar keser.

Kullanımı:  LEFT ( karakter dize, tarmsayı)

Örnek: Adların soldan beş karakteri:

USE ornek

GO

SELECT LEFT(adi, 5)

FROM cariana

ORDER BY kodu

GO

LEN

 Dize verinin uzunluğunu döndürür.

Kullanımı:  LEN ( karakter dize)

Örnek: Adı alanının uzunluğu:

SELECT LEN(adi) AS ‘Uzunluk’

FROM cariana

use ornek

select substring (adi,charindex(‘ ‘,adi)+1,(len(adi)-charindex(‘ ‘,adi))) from cariana

— soyadını ayırmak

LTRIM

  Önündeki boşlukları siler.

Kullanımı:  LTRIM ( karakter dize)

RIGHT  Belirtilen dizenin sağ tarafından keser.

Kullanımı:  RIGHT ( karakter dizesi, tamsayı)

Arguments

Örnek:  Adı alanını sağlan 10 karakteri:

SELECT RIGHT(adi, 10)

FROM cariana

RTRIM  Karakter dizesinin arkasındaki boşlukları kaldırır.

Kullanımı:  RTRIM ( karakter dize)

Örnek: Bir alan güncelleme:  update deneme  

set alan1 = rtrim(alan1) + rtrim(‘a’)

STUFF  Belirtilen uzunluktaki karakterleri siler ve yerine belirtilen diğer karakterleri ekler.

Syntax :  STUFF ( karaker dize, başlangıç, uzunluk, karakter dize)

Örnek:  use ornek

SELECT STUFF(tel, 7, 1, ‘8’) from cariana

— telefon numarasında 7 karakteri 9 ile değiştirmek

SUBSTRING  Bir karakter dizesinin içinden belli karakterleri seçer.

Kullanımı: SUBSTRING ( karakter dize, başlangıç, uzunluk)

Örnek:  Adı alanının içinde üçüncü karakter başlayım 4 tane karakteri döndürmek:

SELECT SUBSTRING(adi, 3, 4)

FROM cariana

Adı soyadı alanından soyadını çekmek:

select substring (adi,charindex(‘ ‘,adi)+1,(len(adi)-charindex(‘ ‘,adi))) from cariana

GÖZDEN GEÇİRME
1. SQL Dili fonksiyonlarının sınıflarını açıklayınız.  2. Bir alanın soldan üç karakterini seçmek için hangi fonksiyonları kullanabiliriz.

I. SQL DEYİM BLOKLARI

SQL deyimlerini işletirden bir grup deyimi bir arada işletmek gerekebilir. Bu olanak deyim bloklarıyla yapılır. Diğer bir olanak da IF, CASE ve WHILE gibi hem blok olarak hem de blok olmadan işletilecek deyimleri belli koşullara bağlamaktır.

A. BEGIN…END

BEGIN ve END deyimleri bir grup SQL deyimini bir blok içinde toplamayı sağlar.

Örneğin IF deyimi ile yalnızca bir deyimin işletilip işletilmemesi sınanırken, BEGIN ve END bloğu ile bir grup deyimin çalıştırılıp çalıştırılmaması  sağlanır.

Örnek:  WHILE (SELECT AVG(adet) FROM titles) < 30

— döngü başlat

BEGIN     UPDATE siparis       SET adet= adet* 2

END

BEGIN ve END deyimleri genellikle şu durumlarda kullanılır.

WHILE ile döngü yapıldığında.

Bir CASE fonksiyonunun blok deyimi içermesi durumunda.

IF ve ELSE deyiminde.

B. DENETİM DEYİMLERİ

SQL dilinde programlama dilleri kadar olmasa da program akışını kontrol etmek için deyimler ve yapılar vardır. Bunların başında IF-ELSE, CASE ve WHILE yapısı gelir.

IF…ELSE  Bir deyimin işletilmesini belli bir koşula bağlar.

Kullanımı: 

IF ifade
    { deyim }
[ ELSE
    { deyim} ]

Örnek:  Adet ortalamasının 20’den küçük olması durumunda çalıştırılacak deyimler:       

IF (SELECT AVG(adet) FROM siparis) < 20

BEGIN  

   –işlemler

END

ELSE

BEGIN

   –işlemler

END

CASE:  Bir değere göre daha fazla alternatifi yerine getirmeyi sağlar.

Kullanım biçimi:   CASE değer

  WHEN değer THEN işlem

  WHEN değer THEN işlem

  ELSE işlem

END

Tablodan Aktarma:  INSERT INTO yenitablo (alanlar..)

SELECT (alan1, alan2, alan3,

CASE alan4 WHEN ‘A’ THEN ‘1’ WHEN ‘B’ THEN ‘2’ ELSE ‘3’ END,

alan5 FROM eskitablo

WHERE isdate (tarih) <> 0

Örnek:  Tablolar arasında aktama:

İNSERT İNTO KAMİL1

(KODU, ADİ, GRUBU, ADRESİ)

SELECT KODU, ADİ,

(CASE GRUBU WHEN ‘A’ THEN ‘EMEKLI’ WHEN ‘B’ THEN ‘TERHIS’ END)

,ADRESİ FROM KAMİL2

WHILE

  SQL deyimlerinin döngü içinde yinelenmesini sağlar. WHILE ile belirtilen döngü koşulu yerine getirildiği sürece deyimler yerine getirilir.

Kullanımı:   WHILE ifade

    { deyim ya da blok}

    [ BREAK ]

    { deyim ya da blok}

    [ CONTINUE ]

Örnek: Satış adetleri 50 oluncaya kadar adet alanının artır.

WHILE (SELECT AVG(adet) FROM siparis) < 50

BEGIN

   UPDATE siparis

      SET adet= adet* 2

   SELECT MAX(adet) FROM siparis

   IF (SELECT MAX(adet) FROM siparis) > 50

      BREAK

   ELSE

      CONTINUE

END

PRINT ‘adet değeri büyük”’

BREAK ve CONTINUE kullanmadan:

WHILE (SELECT AVG(adet) FROM siparis) < 50

BEGIN

   UPDATE siparis

      SET adet= adet* 2

END

PRINT ‘adet değeri büyük”’

BREAK ve CONTINUE kullanmadan:

GÖZDEN GEÇİRME

1. SQL deyimlerini neden bir blok haline getiririz?

DERS 4: VIEW KULLANIMI

Amaçlar:

VIEW oluşturmayı ve kullanımını açıklamak.

I. VIEW NEDİR?

Tablolardaki verilere erişmenin bir diğer yolu da view’ler geliştirmektir. View’ler tabloların belli kolonların listelendiği ayrıca hesaplama işlemlerinin yapıldığı bir veri erişim yöntemidir.

View kullanmanın çok sayıda üsütünlüğü (kolaylığı) vardır. Bunların başında database üzerindeki çok sayıdaki tablo üzerinde özel görünümler yaratması ve kullanıcılara tablolar (görünümün altında yatan) üzerinde izin vermeden tablolar üzerinde işlem yapmalarını sağlar. Örneğin kullanıcı, tablonun sadece belli kolonlarını içeren bir View üzerinde çalışabilir.

NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Bütün hakları saklıdır. Ticari olarak kullanılamaz. Bakınız: www.farukcubukcu.com

Adı geçen ve telif haklı olan ürünler bilgi amaçlı olarak kullanılmıştır.

A. VİEW OLUŞTURMAK

CREATE deyimi ile yaratılır. İçinde genellikle SELECT gibi bir cümle bulunur.

Kullanım Biçimi:

CREATE VIEW view_adı

    AS

select_deyimi

Aşağıdaki örnekte bir tablonun belli alanları üzerine bir View yaratılmaktadır.

CREATE VIEW musteri_view AS

SELECT Kodu, Adı, Soyadı, Grubu

FROM musteri

View’ların yaratılmasında SELECT deyimi kullanılır. Ancak bazı kısıtlamaları vardır:

·ORDER BY, COMPUTE, ya da COMPUTE BY sözcükleri kullanılmaz.

·INTO kullanılmaz. 

B. VİEW’LARI ÇALIŞTIRMAK

Bir view’dan veri almak için genellikle SELECT kullanılır.

Aşağıdaki deyim yukarıda hazırladığımız view içindeki verileri görüntüler:

SELECT * from musteri_view

GÖZDEN GEÇİRME

1. View’ların amacı nedir?

I. STORED PROCEDURE

SQL Server’daki Stored procedure’lar aynı diğer programlama dillerindeki procedure’lara benzer. SQL deyimlerini içeren komut doayaları hazırlanır ve sunucu üzerinde saklanır.

Stored procedure aracılığıyla şu işlemler yapılablir:

Input parametrelerini kabul ederek ve birçok değerin geri dönmesini sağlar.

Database içindeki işlemleri yapmak için programlama deyimleri içerir.

Stored procedure’lar genellikle rutin hale gelmiş işleri kolayca yapmak için geliştirilirler. SQL deyimleriyle yazılan stored procedure’lar sadece ilk kez çalıştırıldıklarında derlenirler. Daha sonraki çalıştırma işlemlerinde derlenmezler ve böylece hızlı bir biçimde çalışma sağlanmış olur.

Örnek bir stored procedure tasarımı:

USE Northwind

GO

CREATE PROC pahali_kitaplar

AS

  SELECT *

  FROM products

  WHERE unitprice > 30

 GO

Stored procedure’ı Çalıştırma:

EXEC pahalı_kitaplar

A. CREATE PROCEDURE Deyimi

Bir SQL Server stored procedure’ı CREATE PROCEDURE deyimi ile oluşturulur. İstenirse daha sonra ALTER PROCEDURE deyim ile değiştirilir. Bir stored procedure yaratma deyimi tek bir batch olarak düzenlenir. Diğer bir deyişle diğer SQL deyimleriyle aynı batch içinde yer alamaz.

Kullanım Biçimi:  :

 CREATE PROC[EDURE] procedure_adı[;sayı]
[
{@parameter data_tipi} [VARYING] [= varsayım] [OUTPUT]
]
[,…n]
[WITH
{
RECOMPILE
| ENCRYPTION
| RECOMPILE, ENCRYPTION
}
]
[FOR REPLICATION]
AS
sql_deyimleri […n]

Örnekler:  Aşağıdaki stored procedure ile sadece belirtilen yazarın bilgileri ve kitapları listelenir.

USE pubs

GO

CREATE PROCEDURE yazar

@lastname varchar(40),

@firstname varchar(20)

AS

SELECT au_lname, au_fname, title, pub_name

FROM authors a INNER JOIN titleauthor ta

ON a.au_id = ta.au_id INNER JOIN titles t

ON t.title_id = ta.title_id INNER JOIN publishers p

ON t.pub_id = p.pub_id

WHERE au_fname = @firstname

AND au_lname = @lastname

GO

Çalıştırılması:

EXECUTE yazar ‘White, ‘Jhonson’

Ayrıca aşağıdaki biçimde de çalıştırılabilir:

EXECUTE yazar @lastname = ‘White’, @firstname = ‘Johnson’

NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Bütün hakları saklıdır. Ticari olarak kullanılamaz. Bakınız: www.farukcubukcu.com

Adı geçen ve telif haklı olan ürünler bilgi amaçlı olarak kullanılmıştır.

B. BİR STORED PROCEDURE’I İŞLETMEK

Bir stored procedure’ı işletmek için Transact-SQL EXECUTE deyimi kullanılır. Bunun dışında eğer stored procedure’ın parametresi varsa o da EXECUTE deyimi ile belirtilir.

EXECUTE (T-SQL) Deyimi

Bir stored procedure’ı işletmek için EXECUTE deyimi kullanılır:

Kullanım Biçimi:

[[EXEC[UTE]]
{
{procedure_adı[;sayı] | @procedure_adı_değişkeni
}
[[@parameter =] {değer| @değişken [OUTPUT] | [DEFAULT]]
[,…n]
[WITH RECOMPILE]

Örnekler:  Aşağıdaki örnekte bir komut işletilir:

USE master

EXECUTE xp_cmdshell ‘dir *.exe’

Aşağıdaki örnekte ise bir stored procedure parametre ile çağırılarak çalıştırılır:

EXECUTE yazar ‘White, ‘Jhonson’

Adı geçen ve telif haklı olan ürünler bilgi amaçlı olarak kullanılmıştır.

SQL

SQL (Structured Query Language) veri tabanlarındaki verileri işlemek için kullanılan yapısal sorgulama dilidir.

Bu dil yardımıyla veritabanlarındaki tüm işlemler yapılabilir. Backup almadan tutunda bir tabloya veri girmeye varıncaya kadar herşey.

SQL’i şu anda piyasada bulunan hemen hemen her veritabanında kullanabilirsiniz. SQL’de her veritabanında kullanılan ortak ifadeler olmasına karşın, veritabanlarının kendine özgü ifadeleri de vardır. Mesela Oracle’da SQL ile yapabildiğiniz bazı şeyleri başka veritabanlarında yapamayabilirsiniz.

SQL temel olarak şu ifadelerle kullanılır.

SELECT, FROM, WHERE, ORDER BY, GROUP BY, HAVING, UPDATE, DELETE, INSERT.

 Burada kullandığımız SQL cümleleri ISCI adlı bir tablo üzerine yazılmıştır. Alanlar.

ISCI_NOISCI_ADIYASGIRIS_TARIHIMAAS
     
     

 SELECT: 

Tablodan seçmek istediğimiz alanları belirtmek için kullanılır. Eğer tablodan tüm alanları seçmek istiyorsak o zaman alan isimleri yerine * işareti konur.

 FROM: 

Üzerinde işlem yapılacak tablo/tabloları belirtmek için kullanılır.

 WHERE: 

Tablodan eğer tüm kayıtları değilde istediğimiz bazı kayıtları elde etmek istiyorsak, örnekte maaşı 250 milyondan fazla olan işçilerin numarası ve adi gibi, o zaman buraya istediğimiz kriteri yazarız.

SELECT ISCI_NO, ISCI_ADI FROM ISCI WHERE MAAS>250000000

 DISTINCT: 

Birbirinin aynı olan satırların listelenmemesi için bu ifade kullanılır. Mesela ISCI tablosunda bulunan birbirinin aynı olmayan isimleri listelemek istersek

SELECT DISTINCT ISCI_ADI FROM ISCI

şeklinde bir SQL ifadesi yazarız.

 IN:

 Koşul belirtirken kullanırız. Mesela ismi AHMET, ALİ veya MUSTAFA olan işçilerin bilgilerini listelemek için

SELECT * FROM ISCI WHERE ISCI_ADI=’AHMET’ OR ISCI_ADI=’ALİ’ OR ISCI_ADI=’MUSTAFA’

şeklinde bir ifade kullanırız. Bunun yerine

SELECT * FROM ISCI WHERE ISCI_ADI IN (’AHMET’ ,’ALİ’ ,’MUSTAFA’)

ifadesini de kullanabiliriz. Yani listenin içindeki herhangi bir değerin bulunması kayıtın seçilmesi için yeterlidir.

 LIKE:

 Eğer aradığımız kayıtın bulunması için tam bir karşılaştırma yapamıyorsak o zaman kullanırız. Mesela isminin baş harfi A ile başlayan isimleri bulmak için

SELECT * FROM ISCI WHERE ISCI_ADI LIKE ‘A%’ 

ifadesi kullanılır.

% işareti uzunluğu önemsiz olmak üzere yazıldığı yere her türlü ifade gelebilir anlamındadır.

? işareti ise bir karakter olmak üzere her türlü değeri alabilir anlamındadır. Mesela isminin sondan üçüncü harfi A, ve son harfi Z olan kayıtları listelemek istersek sondan ikinci harfin ne olduğu önemli değildir. O zaman o harf yerine aşağıda görüldüğü üzere ? işaretini kullanırız.

SELECT * FROM ISCI WHERE ISCI_ADI LIKE ‘%A?Z’ 

ifadesi kullanılır.

 BETWEEN:

 Koşul belirtirken iki değer arasını belirtmek için kullanılır. Örnek: Yaşı 30 ile 40 arasındaki işçilerin kayıtlarını listelemek için

SELECT * FROM ISCI WHERE YAS BETWEEN 30 AND 40

ifadesi kullanılır. Bunu aynı zamanda aşağıdaki ifade ile de yapabilirsiniz. BETWEEN yazım kolaylığı sağlar.

SELECT * FROM ISCI WHERE YAS>=30 AND YAS<=40

SUM: 

Seçilen değerlerin toplamını bulur. İşçilerin aldığı toplam ücreti görmek için

SELECT SUM(UCRET) FROM ISCI

ifadesi kullanılır.

MAX, MIN, AVG: 

Verilen değerin en büyüğünü, en küçüğünü ve ortalamasını bulur. 1999 yılında giren işçilerin en yüksek ücretinin, en düşük ücretinin ve ortalamasının ne kadar olduğunu öğrenmek istersek aşağıdaki ifadeyi kullanırız.

SELECT MAX(UCRET), MIN(UCRET), AVG(UCRET) FROM ISCI WHERE GIRIS_TARIHI>’01.01.1999’

MAX en büyük değeri, MIN en küçük değeri, AVG ise seçilen değerlerin ortalmasını bulur.

ORDER BY: 

Tablodan seçtiğimiz kayıtları sıralamak için kullanılır. Yukardaki örnekte isimleri alfabetik sıra ile görmek istersek

SELECT DISTINCT ISCI_ADI FROM ISCI ORDER BY ISCI_ADI

yazarız. Eğer sıralamayı tersine çevirmek istersek

SELECT DISTINCT ISCI_ADI FROM ISCI ORDER BY ISCI_ADI DESC

yazarız.

GROUP BY:

 Genelde istatistik amaçlar için kullanılır. Mesela hangi tarihte kaç işçinin işe alındığını bulmak için

SELECT GIRIS_TARIHI,COUNT(*) FROM ISCI GROUP BY GIRIS_TARIHI

yazmanız yeterli olacaktır. Bu ifade size gün bazında kaç işçinin işe alındığını gösterecektir. Eğer belli bir tarihten önce ya da sonrasını isterseniz veya sadece sayının 10’dan büyük olduğu günleri görmek isterseniz o zaman ifadeyi şu şekilde yazmak gerekir.

SELECT GIRIS_TARIHI,COUNT(*) FROM ISCI WHERE GIRIS_TARIHI>’01.01.1999’ GROUP BY GIRIS_TARIHI HAVING COUNT(*)>10

HAVING, grup fonksiyonlarının kriterleri için kullanılır. SUM, COUNT vb. gibi.

UPDATE: 

Tabloda bulunan bir istediğiniz bir veya daha fazla alanın güncellenmesi amacıyla kullanılır. Mesela işçilerin maaşlarına % 20 zam yapıldığını düşünürsek aşağıdaki ifade ile bunu tabloda gerçekleştirebiliriz.

UPDATE ISCI SET MAAS=MAAS*1.2

Eğer maaşlarla birlikte aldıkları primleri de %20 oranında artırmak isterseniz

UPDATE ISCI SET MAAS=MAAS*1.2 , PRIM=PRIM*1.2

şeklinde bir ifade kullanılır. Aynı zamanda WHERE ifadesini kullanarak sadece belli kayıtlar üzerinde güncelleme yapabilirsiniz.

DELETE:

 Tabloda bulunan kayıtları silmek için kullanılır. Eğer

DELETE FROM ISCI

derseniz tüm kayıtları gönderirsiniz.

 DELETE ifadesini kullanırken dikkatli olun. Buradada yine WHERE ifadesini kullanarak sadece belli kritere uyan kayıtların silinmesini sağlayabilirsiniz. Kötü bir örnek ama olsun, patron 45 yaşından büyük işçileri işten attı (burası Türkiye, olmaz demeyin) ve kayıtlarının silinmesi isteniyor. O zaman

DELETE FROM ISCI WHERE YAS>45

ifadesi kullanılır.

INSERT: 

Tablolara veri girişi yapmak amacıyla kullanılır.

INSERT INTO ISCI (ISCI_NO,ADI,SOYADI) VALUES (1000,’AHMET’,’SAVAŞ’);

Eğer giriş yaparken tablonun bütün alanları kullanılacaksa alan isimlerini vermeye gerek yoktur.

Not: 

UPDATE, DELETE ve INSERT ifadelerini kullanırken dikkatli olmalısınız. Eğer SQL tabanlı bir veri tabanı kullanıyorsanız bu ifadeleri veritabanlarının kendi tool’ları üzerinde kullanın. Çünkü Delphi ile gelen SQL Explorer’da işaretine basmayı unutursanız yaptığınız işlemin geri dönüşü olmayabilir. Yani en son yaptığınız işlemi Rollback yapamazsınız ve eğer gerçek veritabanı üzerinde yaptıysanız işlemi başınız bayağı ağrıyabilir veya o iş yerinde yazdığınız son SQL ifadesi olabilir. :-))

İKİ TABLODAN BİRDEN KAYIT SEÇMEK:

İşçilerin kimlik bilgilerinin ISCI_KIMLIK tablosunda tutulduğunu kabul ederek bizden ÇORUM doğumlu olanların listesinin istendiğini varsayalım. Tablolar birbirine ISCI_NO alanı üzerinden ilişkili olsun.

SELECT A.ISCI_NO, A.ISCI_ADI, B.DOGUM_YERI FROM ISCI A, ISCI_KIMLIK B WHERE B.DOGUM_YERI=’ÇORUM’ AND A.ISCI_NO=B.ISCI_NO

şeklinde bir ifade yazarak listemizi elde edebiliriz. Burada WHERE koşuluna yazdığınız sıranın pek bir önemi yoktur. Her şartta aynı sonuçları elde ederseniz. Fakat performans açısından biraz farkeder. Yukardaki ifade

SELECT A.ISCI_NO, A.ISCI_ADI, B.DOGUM_YERI FROM ISCI A, ISCI_KIMLIK B WHERE A.ISCI_NO=B.ISCI_NO B.DOGUM_YERI=’ÇORUM’

ifadesinden daha hızlı çalışır. Çünkü ilk ifadede önce doğum yeri ÇORUM olan kayıtlar seçilir daha bu kayıtlara işçi tablosu birleştirilir. Sonraki ifadede ise önce tüm kayıtlar birleştirilir, bunların arasından doğum yeri ÇORUM olanlar seçilir.

DISTINCT           TEKRARSIZ

TANIM: SQL’de tablo  içinde  birbirinin  aynı  datalar  bulunabilir.Aynı satırların listeleme esnasında bir kez yazılması

ÖRNEK: 1)Par _sat dosyasından sat_no’ları tekrarsız olarak listelenecektir.

ORDER BY                     SIRALA

TANIM: Tablodaki sütunlardan ,belirli bir sütuna göre listelemek için SEÇ komutuna, SIRALA eklenir.

ÖRNEK: 1)Personel dosyasından,sicil,ad,soyad,brüt sütunlarını seç ve brüt(maaşa)göre büyükten küçüğe  sırala.

SELECT sicil,ad,soyad,brüt                                   SEÇ  sicil,ad,soyad,brüt

FROM personel                                                    GELİŞ  personel  

ORDER BY brüt ASC;                                           SIRALA brüt  B-K;

DESC      Küçükten büyüğe sırala                          ASC      Büyükten küçüğe sırala

İİ)BİRDEN ÇOK ALANA GÖRE SIRALAMA:

TANIM:Bir tablo içinde ,birden fazla sütundan aynı anda sıralamak için kullanılır.

ÖRNEK 1)Personel dosyasından seçilen sütunlarını aynı anda hem ad,hem de otomatik olarak sıralar.

SELECT sicil,ad,soyad,brüt                                  SEÇ sicil,ad,soyad,brüt

FROM personel                                  GELİŞ  personel

ORDER BY ad,brüt;                                            SIRALA ad,brüt;

 

ÖRNEK 2)Personel tablosundan seçili sütunları öncelik adda olmak üzere (B-K) adı bozmadan soyadı (K-B) sıralı listeler.

SELECT sicil,ad,soyad,brüt                      SEÇ sicil,ad,soyad,brüt

FROM  personel                                                  GELİŞ  personel

ORDER BY ad ASC,soyad DESC,                     SIRALA ad B-K,soyad K-B,

brüt ASC;                                                          brüt B-K;

veya;

SELECT sicil,ad,soyad,brüt                             SEÇ  sicil,ad,soyad,brüt

FROM personel                                                GELİŞ  personel

ORDER BY ad,soyad DESC,brüt;                  SIRALA ad,soyad K-B,brüt;

DESC’li durumda yanına yazıp belirtilir,yazılmazsa ASC direct kabul edilir.

KOŞULA BAĞLI OLARAK LİSTELEME:

WHERE            OLAN

TANIM:Verilen koşulu sağlayanlar listelenir.İki veri birbiriyle karşılaştırılmaktadır. Karşılaştırılan verilerin türü aynı olmalıdır.

SELECT *                                                                           SEÇ *

FROM  personel                                                                 GELİŞ personel

WHERE brüt  > 5000000;                                                  OLAN brüt  > 5000000;

KARŞILAŞTIRMA OPERATÖRLERİ:

OPERATÖRANLAMI
< …den daha küçük
> …den daha büyük
=Eşit
<=Küçük veya eşit
>=Büyük veya eşit
<> Eşit değil
!=Eşit değil
!<…den küçük değil
!>…den büyük değil

ÇEŞİTLİ VERİ TİPLERİ İÇİN BASİT SORGULAMALAR:

i)NÜMERİK VERİ TİPLERİ:

ÖRNEK: Maaşı 8000000TL’den fazla olmayan personeli listele.

SELECT *                                                      SEÇ  *

FROM   personel                                                                                          GELİŞ   personel

WHERE   brüt  <= 8000000                                OLAN  brüt  <= 8000000;

 ii)KARAKTER VERİ TİPLERİ (CHAR):

Karakter çift veya tek tırnak ile gösterilir.

ÖRNEK: Adı Ali olmayan personele ait kayıtları listele.

SELECT  *                                                                SEÇ  *

FROM  personel                                                        GELİŞ  personel

WHERE  ad <> “Ali”;                                      OLAN ad <> “Ali”;

İİİ)TARİH VERİ TİPİ:

Tarih veri tipleri { } sembolleri içinde yazılır.

ÖRNEK: Hangi personelin doğum tarihi 1960 yılından daha öncedir?

SELECT  *                                                      SEÇ  *

FROM   personel                                                                                           GELİŞ   personel

WHERE  dog_tar <={12/31/59}                           OLAN dog_tar <={12/31/59};

MANTIKSAL (LOJİK) VERİ  TİPİ:

Mantıksal veriler için mümkün olabilen sadece iki değer sözkonusudur.DOĞRU  D(TRUE  T) , YANLIŞ  Y (FALSE F) ile simgelenir.

ÖRNEK: Personel  tablosunda  personelin cinsiyetini belirten cins adlı alan mantıksal(logical)  olarak  tanımlanmıştır.Cinsiyeti erkek olanları D,kadın olanları y ile tanımlarsak erkek olanları listele.

SELECT *                                                    SEÇ  *

FROM personel                                                GELİŞ  personel

WHERE cins  = .T.;                                         OLAN  cins =.D.;

BİRDEN  ÇOK KOŞULA DAYALI SORGULAMALAR: (NOT,AND,OR)

TANIM:Mantıksal operatörlerin yardımı ile birden  çok koşulun gerçekleştirmesine bağlı  olarak  ifade edilebilecek (karmaşık yada birleşik koşullu listelemeleri gerçekleştirilmektedir.) 

AND           VE

ÖRNEK:Maaşı 5000000’dan fazla olan ve cinsiyeti erkek olan personelin listelenmesi istenir yani iki koşul verilmektedir ve ikisininde olması istenir.

SELECT *                                                         SEÇ  *

FROM personel                                                GELİŞ  personel

WHERE  brüt >5000000 AND cins =.T.;        OLAN brüt > 5000000 AND cins =.D.

NOT             DEĞİL  

OR                 VEYA

ÖRNEKLER:

i)Doğum tarihi 1960’dan önce olan maaşı 6000000 – 10000000 arasındaki bayan personelin listele.

SELECT  *                                                              SEÇ  *

FROM dog_tar <  {01/01/60} AND                       GELİŞ dog_tar < {01/01/60} VE

brüt > = 6000000 AND brüt < =10000000             brüt > = 6000000 VE brüt < =10000000

AND cins = .F.;                                                       VE cins =.Y.;

 İİ)Satış bölümüyle muhasebe bölümündekiler kimlerdir?

(Satış bölümünün böl_no’sunun  1 ve muhasebe bölümünün  böl_no’sunun  2 olduğu varsayılmaktadır.)

SELECT *                                                                  SEÇ  *

FROM  personel                                                        GELİŞ  personel

WHERE  bol_no =1 OR  bol_no = 2;                        OLAN bol_no = 1  VEYA bol_no =2;

 İİİ)Bölümü Satış  yada Muhasebe olamayan  1960’dan sonra doğmuş bayan personeli listele.

 1.YAZILIM:

SELECT *                                                                  SEÇ  *

FROM  personel                                                        GELİŞ  personel

WHERE  NOT (böl_no =1 OR                                 OLAN DEĞİL (böl_no =1 VEYA

böl_no =2) AND dog_tar > ={01/01/60}                    böl_no =2)VE dog_tar >={01/01/60}

AND cins=.F.;                                                            VE cins=.Y.;

2.YAZILIM:

SELECT  *                                                                 SEÇ  *

FROM  personel                                                        FROM  personel

WHERE  böl_no  <> 1 AND                                     OLAN böl_no <> 1 VE

böl_no <> 2 AND dog_tar > ={01/01/60}                  böl_no <> 2 AND dog_tar > = {01/01/60}

AND  cins =.F.;                                                          VE cins =.Y.;

BİR VERİ KÜMESİNDE ARAMA –IN OPERATÖRÜ

IN        İÇİNDE

“IN”  operatörü  DEĞİL(NOT) ile  kullanılılabilir.

ÖRNEK:i) Bölümü 1,2,3 olmayan personel kimlerden oluşmaktadır?

SELECT *                                                           SEÇ   *

FROM  personel                                                 GELİŞ  personel

WHERE  bol_no  NOT IN (1,2,3);                     OLAN böl_no  DEĞİL İÇİNDE (1,2,3);

ÖRNEK:ii) Böl_no’su 1,2 yada 3 olan personeli listele.

 SELECT  *                                                       SEÇ   *

FROM  personel                                               GELİŞ  personel

WHERE böl_no = 1  OR  böl_no= 2  OR         OLAN böl_no =1 VEYA böl_no =2 VEYA

böl_no=3;                                                           böl_no = 3;

 Bu örneğin IN ile yapılmış şekli daha kısadır.

SELECT *                                                         SEÇ  *

FROM   personel                                              GELİŞ  personel

WHERE  NOT  böl_no  IN (1,2,3);                  OLAN DEĞİL böl_no İÇİNDE (1,2,3);

ARALIK SORGULAMA SÖZCÜĞÜ:

BETWEEN                       ARASINDA

ÖRNEK:Maaşı 5- 10 milyon arasında olan personel kimlerdir?

SELECT  *                                                        SEÇ  *                

FROM  personel                                               GELİŞ  personel

WHERE  brüt  > =5000000  AND                   OLAN brüt > =5000000  VE

brüt < = 10000000;                                            brüt < = 10000000;

 BETWEEN (ARASINDA)   komutu  ile  daha  kısa olacaktır.

SELECT *                                                         SEÇ  *

FROM  personel                                                GELİŞ  personel

WHERE  brüt  BETWEEN 5000000               OLAN brüt ARASINDA 5000000

AND  10000000;                                               VE 10000000;

KARAKTER TÜRÜ BİLGİ İÇİNDE ARAMA YAPMA –LIKE SÖZCÜĞÜ:

TANIM ÖRNEĞİ: Adres sutunu içerisinde semt bölümüne ait ayrıca bir sutun  olmadığını varsayarak   semt  adı  adres   sutunu  içerisinde  yer alır ve buradan da  LIKE (BULUNAN) komutuyla adres sutunu içerisinde Taksim semtinde oturan personeli listele.

SELECT *                                                               SEÇ  *

FROM  personel                                                     GELİŞ personel

WHERE  adres LIKE  ‘% TAKSİM %’ ;            OLAN adres LIKE ‘% TAKSİM%’ ;

Adres LIKE ‘%TAKSİM%’ ifadesi   adres  içinde  her hangi bir yerde TAKSİM yazan yerde  oturan personeli listeleyecektir.

LIKE sözcüğünü ,alt çizgi (-) sembolü ile birlikte kullanmakta mümkündür.

SELECT *                                                                SEÇ  *

FROM  personel                                                      GELİŞ  personel

WHERE  ad LIKE  ‘Mehmet —–‘;                        OLAN  ad BULUNAN ‘Mehmet —-‘;

Şekildeki komut  ile ad alanı “Mehmet “ ile başlayan  ve ad alanı uzunluğu 10 karakter olan isimlere sahip personeli  listeleyecektir.”Mehmet Ali”,”Mehmet Can”- “Mehmetcik” gibi isimler listeleyecektir.Anlaşılacağı gibi  – sembolü , tek karakterlik bir bilgiyi  temsil etmektedir.

SQL’DE ARİTMETİKSEL İFADELER VE FNKSİYONLAR :

KÜME FONKSİYONLARI:

SUM FONKSİYONU:

SUM           TOPLA

Fonksiyonun argümanı olarak belirtilen sütun ile ilişkili olana toplama işlemini gerçekleştirir.

ÖRNEK:İşletmedeki personelin brüt  maaşlar toplamı  ne kadardır?

SELECT  SUMbrüt)                                         SEÇ  TOPLA(brüt)

FROM  personel;                                                      GELİŞ  personel;

AVG FONKSİYONU:

AVG            ORT

Aritmetiksel  ortalama (average) hesaplamak için kullanılır.

SELECT  AVG(brüt)                                         SEÇ ORT (brüt)

FROM   personel;                                                      GELİŞ  personel;

MAX FONKSİYONU:

MAX           ÜST

Tablo içinde ,belirtilen sutun (alan)içindeki en büyük değeri bulur.

ÖRNEK:İşletme içindeki en yüksek maaş ne kadardır?

SELECT  MAX (brüt)                                      SEÇ ÜST (brüt)

FROM  personel;                                             GELİŞ personel;

MIN FONKSİYONU:

MIN         ALT

Tablo içinde,belirlenen sutun alan içindeki en küçük değeri bulur.

ÖRNEK:İşletme içinde 4 Mayıs  1970’den önce doğanlar için,asgari ücret nedir?

SELECT  MIN(brüt)                                        SEÇ   ALT(brüt)

FROM  personel                                               GELİŞ  personel

WHERE dog_tar<05/04/70};                            OLAN  dog_tar < {05/04/70};

COUNT FONKSİYONU:

COUNT        SAY

Tablo içinde ,her hangi bir sayma işlemi gerçekleştirmek için kullanılır.

ÖRNEK:Ücreti 6000000’dan  olan personel sayısı nedir?

SELECT COUNT  (*)                                       SEÇ SAY(*)

FROM   personel                                              GELİŞ  personel

WHERE brüt>6000000;                                                   OLAN brüt > 6000000;

COUNT (SAY)  fonksiyonu  DISTINCT (TEKRARSIZ)sözcüğü ile de  kullanılır.

ÖRNEK:Personel tablosunda  mevcut  personelin işletme içinde kaç tane farklı  bölümde çalıştığını  bul.

SELECT  COUNT(DISTINCT böl_no)                          SEÇ SAY (TEKRARSIZ böl_no)

FROM  personel;                                             GELİŞ  personel;

COUNT (böl_no)                                                              SAY (böl_no)

GRUPLANDIRARAK  İŞLEM  YAPMA:

GROUP BY          GRUPLA

ÖRNEK: Her  bölümdeki ortalama maaş nedir?

SELECT  böl_no,AVG (brüt)                             SEÇ böl_no

FROM  personel                                                 GELİŞ  personel

GOUP BY böl_no;                                               GRUPLA böl_no;

 HAVING:

 HAVING           SAHİP

Gruplandırarak  kümeleme fonksiyonunu uygularken koşulda verilebilir.Bu durumda  grup üzerindeki hesaplamalarla ilgili koşul belirtilirken HAVING (SAHİP) sözcüğü kullanılır.

ÖRNEK:En yüksek maaşın 9000000’dan fazla olduğu bölümlerdeki personele ait ortalama maaşları listele.

SELECT  böl_no,AVG (brüt)                           SEÇ böl_no, ORT(brüt)

FROM personel                                                GELİŞ  personel

GROUP BY böl_no                                           GRUPLA  böl_no

HAVING AVG(brüt)> 9000000;                      SAHİP  ORT(brüt)> 9000000;

HAVING(SAHİP) sözcüğü SELECT(SEÇ) konusunda GROUP BY(GRUPLA) bulunmadığı zaman geçersizdir.HAVING(SAHİP) sözcüğünü izleyen ifade içinde ,SUM(TOPLA), COUNT(*)(SAY),AVG(ORT),MAX(ÜST) yada  MIN(ALT) fonksiyonlarından en az biri bulunmalıdır.

HAVING (SAHİP)  sözcüğü sadece gruplanmış veriler üzerindeki işlemlerde geçerlidir.

WHERE (OLAN) sözcüğü bir tablonun tek tek satırları üzerinde işlem yapan koşullar içinde geçerlidir.

Bazı durumlarda HAVING(SAHİP) ve WHERE(OLAN) sözcükleri ile birlikte SELECT(SEÇ) komutu içinde kullanılabilir.

ÖRNEK:Personel tablosu içinde her bölümde erkek personele ait maaşlar için ortalamanın  9000000’dan fazla olduğu  bölümleri listele.

SELECT böl_no, AVG(brüt)                            SEÇ böl_no, ORT (brüt)

FROM  personel                                               GELİŞ  personel

WHERE cins= .T.                                             OLAN cins= .D.

GROUP BY böl_no                                           GRUPLA  böl_no

HAVING AVG (brüt) > 9000000;                    SAHİP ORT(brüt) > 9000000;

BİRDEN FAZLA TABLOYU İLİŞKİLENDİRMEK:

JOIN           İLİŞKİLENDİR

ÖRNEK: Personel ve bölüm adlı 2 tablo bulunmaktadır.

Çalışan her personel ve personelin yöneticisi ile ilişkili bilgiler nelerdir?

SELECT   *                                                                 SEÇ  *

FROM  personel,bölüm                                              GELİŞ  personel,bölüm

WHERE personel .böl_no=bölüm.bölüm_no ;           OLAN personel.böl_no = bölüm.bölüm_no;

SELECT sicil,ad,soyad,böl_no,yön_s_g_n            SEÇ sicil,ad,soyad,böl_no,yön_s_g_n

FROM  personel,bölüm                                                          GELİŞ personel,bölüm

WHERE personel .böl_no = bölüm .bölüm_no;                     OLAN personel .böl_no = bölüm.bölüm_no;

SELF-JOIN:                                                                             KENDİSİYLE -İLİŞKİLENDİR

TANIM:Bir tablonun kendisi ile birleştirilmesine “KENDİSİYLE-İLİŞKiLENDİR” denir.(SELF-JOIN)

SELECT A. sicil , A.ad , A.soyad,B .ad , B.soyad , B.dog_tar       

                                                                      SEÇ    A. sicil , A.ad , A.soyad, B .ad , B.soyad , B.dog_tar

FROM  personel A , personel B                               GELİŞ   personel A , personel B

WHERE A. yon_sos_g_n =B .sosy_g_no;               OLAN  A. yon_sos_g_n =B .sosy_g_no;

NESTED SELECTS:

İÇİÇE

TANIM:İç içe geçmiş SELECT(SEÇ)komutlarından oluşur.İçteki. seç komutunun bulduğu sonucu dış takı SEÇ komutumuz işlevini yerine getirmesi için kullanılır.

ÖRNEK:Parça numarası 24 olan parçayı ,projelerde kullanan çalışan personeli listele.

SELECT  *                                                                     SEÇ  *

FROM  personel                                                            GELİŞ personel

WHERE sosy_g_no                                                       OLAN sosy_g_no

IN(SELECT per_s_g_no                                               İÇİNDE(SEÇ per_s_g_no

FROM  parça,proje,çalışma                                          GELİŞ parça,proje,çalışma

WHERE pr_no = proj_no AND                                                                                   OLAN pr_no = proj_no VE

              proj_no =proj_no AND                                                       proj_no = proj_no VE

              par_no =24);                                                                              par_no =24);

ÖRNEK: Fatih’te oturan personelin çalıştığı projelerin adlarını ve yerlerini listele.

SELECT   proj_ad,yer                                                     SEÇ  proj_ad,yer

FROM  proje                                                                   GELİŞ  proje

WHERE  proj_no  IN                                                      OLAN proj_no İÇİNDE

(SELECT proje_no                                                          (SEÇ proje_no

FROM personel,çalışma                                                GELİŞ sosy_g_no = per_s_g_no

WHERE  sosy_g_no = per_s_g_no                               OLAN  sosy_g_no = per_s_g_no

AND adres LIKE “% fatih %”);                                   VE adres BULUNAN “% fatih %);

UNION SÖZCÜĞÜ:

UNION            BİRLEŞİM

TANIM:İki ayrı SEÇ komutunun sonucunda elde edilen  tabloların birleşimi işlemini gerçekleştirir.

ÖRNEK:Adı Ahmet ve Soyadı Caner olan kişi yada kişileri işletmenin yürüttüğü projelerde çalışan bir kişi (sıradan bir personel yada bölüm yöneticisi)olarak bulunduran projelerin isimlerini ve projelerin yürütüldüğü yerleri listele.

(SELECT proj_ad,yer                                                    (SEÇ proj_ad,yer

FROM proj,bölüm,personel                                          GELİŞ  proj,bölüm,personel

WHERE  bl_no=bölüm_no AND                                  OLAN bl_no=bölüm_no VE

               y_sos gno = sosy_g_no                                          y_sos gno = sosy_g_no

              AND ad =”Ahmet”AND soyad =”Caner”)                      VE ad =”Ahmet” VE  soyad =”Caner”)

UNION (SELECT proj_ad,yer                                      BİRLEŞİM (SEÇ proj_ad,yer

FROM proje,çalışma,personel                                      GELİŞ proje,çalışma,personel

WHERE proj_no = proje_no AND                               OLAN proj_no = proje_no VE

Per_s_g_no = sosy_g_no AND ad =”Ahmet”              Per_s_g_no = sosy_g_no VE  ad ”Ahmet”

                       AND soyad=”Caner”)                                                   VE  soyad =”Caner”)

KOŞULLAR:

UNION  (BİRLEŞİM) sözcüğü ile ,iki yada daha çok kişi  SELECT (SEÇ)’in sonucu olan tabloların küme birleşimi işlemine  tabi tutulması için 2 koşul gereklidir.

1)SELECT (SEÇ) komutları sonucunda  elde edilecek tablolar aynı sayıda kolon içermelidirler.

2)Sonuç tabloları karşılıklı olarak  kolonların aynı veri tipi ve aynı genişlikte olmalıdır.

ANY :

ANY               HER HANGİ BİRİ

ÖRNEK:Satış bölümünde çalışan personelin  her hangi birinden daha düşük maaş alan ve mühendislik bölümündeki kişileri listele.

SELECT  *                                                                                 SEÇ  *

FROM personel                                                             GELİŞ personel

WHERE  brüt < ANY                                                    OLAN brüt < HER HANGİ BİRİ

(SELECT brüt                                                                (SEÇ brüt

FROM personel                                                             GELİŞ personel

WHERE böl_no = 2)  AND böl_no = 1;                        OLAN böl_no = 2) VE böl_no =1;                                                                           

EŞ DEĞERİ İFADE:

SELECT  *                                                                    SEÇ  *

FROM  personel                                                           GELİŞ  personel

WHERE brüt  <  (SELECT MAX (brüt )                    OLAN brüt < (SEÇ ÜST (brüt )

FROM personel                                                            GELİŞ personel

WHERE böl_no = 2) AND  böl_no =1;                        OLAN böl_no = 2) VE  böl_no =1;

ALL:

ALL                HEPSİ

ÖRNEK:Satış bölümünde çalışan ve mühendislik bölümündeki personelin hepsinden daha fazla maaş alan personeli listele.Bu örnekte satış bölümü kodu = 2 ve mühendislik bölümü kodu = 1 alınmıştır.

YAPILIŞ   YOLU:

1)SELECT  *                                                                 SEÇ  *

   FROM   personel                                                       GELİŞ   personel

  WHERE brüt >                                                           OLAN  brüt >

  ALL (SELECT  brüt                                                   HEPSİ (SEÇ brüt

  FROM  personel                                                         GELİŞ  personel

  WHERE böl_no = 1)  AND böl_no = 2;                     OLAN  böl_no =1) VE böl_no =2;

2)SELECT   *                                                                SEÇ    *                

   FROM   personel                                                       GELİŞ  personel

  WHERE brüt  >                                                          OLAN  brüt  >

 (SELECT  MAX  (brüt)                                               (SEÇ  ÜST (brüt)

FROM  personel                                                           GELİŞ  personel

WHERE böl_no = 1) AND böl_no =2;                           OLAN böl_no = 1) VE  böl_no =2;

EXISTS:

EXISTS                 MEVCUT

VE ,VEYA ,DEĞİL operatörleri  ile  kullanılabilir.

ÖRNEK: 27 no’lu parçayı satan satıcılarla ilişkili tüm bilgileri listele.

SELECT  *                                                                      SEÇ  *

FROM  satıcı                                                                  GELİŞ satıcı

WHERE   EXISTS                                                          OLAN  MEVCUT

     (SELECT  *                                                                    (SEÇ  *

     FROM  par_sat                                                             GELİŞ  par_sat

     WHERE  sat_no = satıcı_n                                           OLAN  sat_no = satıcı_n

     AND  parça_n =27);                                                      VE  parça_n = 27);

NOT EXISTS:

NOT   EXISTS                 MEVCUT  DEĞİL

VE ,VEYA ,DEĞİL operatörleri  ile  kullanılabilir.

ÖRNEK: 27 no’lu parçayı satmayan satıcılar kimlerdir?

SELECT  *                                                                            SEÇ  *

FROM  satıcı                                                                        GELİŞ satıcı

WHERE  NOT  EXISTS                                                      OLAN  MEVCUT DEĞİL

     (SELECT  *                                                                              (SEÇ  *

     FROM  par_sat                                                                       GELİŞ  par_sat

     WHERE  sat_no = satıcı_n                                                     OLAN  sat_no = satıcı_n

     AND  parça_n =27);                                                                VE  parça_n = 27);

EXCEPT:

EXCEPT             FARKLI

Tablo-1  –  Tablo-2 işlemi sonuç(iki kümenin farkı) elde edilecek tabloda,Tablo-1’de bulunup, Tablo-2’de bulunmayan veriler mevcut olacaktır.

ÖRNEK:Satış bölümündeki personel  adlarından,mühendislik bölümünde bulunmayanları listele.

SELECT  *     FROM                                                             SEÇ  *    GELİŞ

(SELECT   ad FROM  personel                                             (SEÇ  ad  GELİŞ  personel

WHERE bol_no=1                                                                   OLAN böl_no = 1

EXCEPT                                                                                   FARKLI

SELECT ad FROM  personel                                                 SEÇ  ad  GELİŞ  personel

WHERE bol_no =2);                                                                OLAN böl_no =2);

INTERSECT:

INTERSECT              KESİŞİM

ÖRNEK: Hem Ankara’da,hem de İstanbul’daki  projelerde görev alan bölümleri listele.

SELECT  *  FROM                                                               SEÇ  *   GELİŞ

(SELECT  bl_no FROM  proje                                             (SEÇ bl_no GELİŞ  proje

WHERE yer LIKE “%Ankara%”                                       OLAN yer BULUNAN  “%Ankara%”

INTERSECT                                                                          KESİŞİM

SELECT bl_no FROM  proje                                               SEÇ bl_no  GELİŞ  proje

WHERE yer LIKE “%İstanbul%”);                                   OLAN yer BULUNAN “%İstanbul%”);

SAVE TO TEMP:

SAVE TO TEMP                  SAKLA

ÖRNEK: Bayan personeli,bayan adlı bir tablo içinde sakla.

SELECT  *                                                                              SEÇ    *

FROM  personel                                                                     GELİŞ  personel

WHERE cins =.F. SAVE TO TEMP bayan;                         OLAN cins =.Y. SAKLA  bayan;

KEEP:

KEEP          KALICI

ÖRNEK:

SELECT  *                                                                              SEÇ  *

FROM  personel                                                                     GELİŞ  personel

WHERE cins = .F.                                                                  OLAN cins =.Y.

SAVE TO TEMP bayan KEEP;                                              GEÇİCİ SAKLA bayan KALICI;

TABLOLARDA DEĞİŞİKLİK YAPMAK:

INSERT:

INSERT            EKLE

INTO                 İÇİNE

VALUES          DEĞERLER

ÖRNEK:Bir  personel tablosuna sicil_no’su 275 olan personel ile ilişkili bilgileri ekle.

INSERT INTO personel(sicil,                                    EKLE İÇİNE personel(sicil,

     sosy_g_no,ad,soyad,doğ_tar                                         sosy_g_no,ad,soyad,doğ_tar

     adres,cins,brüt,böl_no,yön_s_g_no                               adres,cins,brüt,böl_no,yön_s_g_no

VALUES(‘275’,’27652418’,’Ali’,’Caner’,                  DEĞERLER (‘275’,’27652418’,’Ali’,’Caner’,

{10/05/1962},’Merkez caddesi 46 –Fatih-İstanbul’, {10/05/1962},’Merkez caddesi 46 –Fatih-İstanbul’,

.T.,27000000,2,’876215342’);                                                       .D.,27000000,2,’876215342’);

DELETE:

DELETE           SİL

ÖRNEK:2 no’lu bölümdeki personelin tümü tablodan sil.

DELETE FROM personel                                            SİL GELİŞ personel

WHERE böl_no = 2;                                                      OLAN böl_no = 2;

5 ROWS DELETED                                                      5 SATIR SİLİNDİ

ÖRNEK:Brüt maaş alanı boş olmayan tüm personeli sil.

DELETE FROM  personel                                          SİL GELİŞ personel

WHERE brüt IS NOT NULL;                                      OLAN brüt DEĞERSİZ;

25 ROWS DELETED                                                    25 SATIR SİLİNDİ

UPDATE :

UPDATE            GÜNCELLE

SET                 YAP

ÖRNEK:2’inci bölümün yürüttüğü projelerde kullanılan tüm parçaların fiyatlarını % 7 zam yap.

UPDATE  parça                                                                     GÜNCELLE parça

SET fiyat = fiyat *1,07                                                           YAP fiyat = fiyat *1,07

WHERE  pr_no  IN                                                               OLAN pr_no İÇİNDE

(SELECT proj_no                                                                   (SEÇ proj_no

FROM  proje                                                                          GELİŞ proje

WHERE bl_no = 2;                                                                 OLAN bl_no =2 ;

CREATE INDEX:

CREATE INDEX             INDEKS  YARAT

ON                                    İÇİN

CREATE INDEX  ındeks  adı                                             INDEKS YARAT  ındeks adı

ON tablo adı(kolon adı 1,kolon adı 2,.,.kolon adı n);                  

                                                                           İÇİN tablo adı(kolon adı 1,kolon adı 2,.,.kolon adı n);

TEK BİR ALAN A GÖRE ARTAN SIRADA İNDEKSLEME :

ÖRNEK:İşletmede çalışan personeli brüt maaşlarına göre artan sırada listele.(Brüt alana göre bir indeks oluşturmalıyız)

CREATE INDEX  pers_maas                                              INDEKS YARAT  pers_maas

ON personel(brüt);                                                                İÇİN  personel(brüt);

INDEX CREATED 127 ROWS                                           İNDEKS YARATILDI 127 SATIR

127 satırlık personel tablosu ile ilişkili olarak  brüt kolonu indeks anahtarı olarak kullanan pers_maas adlı indeks oluşturulmuştur.Bu durumda;

SELECT   *                                                                             SEÇ  *

FROM   personel;                                                                  GELİŞ  personel;

Şeklinde listeleme komutu sonucunda personel tablosundaki tüm personel, brüt maaşlarına göre sıralı olarak listelenecektir.

TEK BİR ALANA GÖRE AZALAN SIRADA İNDEKSLEME :

DESC              Küçükten büyüğe (K-B)

ÖRNEK:İşletmede çalışan personeli brüt maaşlarına göre azalan sırada (yüksek maaştan düşük maaşa doğru)listelemek istersek ,brüt alanına göre aşağıdaki şekilde oluşturmak gerekir.

CREATE  INDEX                                                            INDEKS  YARAT

ON personel (brüt DESC);                                               İÇİN PERSONEL(BRÜT K-B);

BİRDEN  FAZLA ALANA GÖRE İNDEKSLEME :

ÖRNEK:İşletmedeki personelin öncelikle adlarına göre,aynı adda olanların soyadlarına göre ,hem adı hemde soyadı aynı olanların maaşlarına göre sıralanmış olarak listele.

CREATE INDEX  p_ad_soy_m        İNDEKS YARAT p_ad_soy_m

ON personel(ad,soyad,brüt);                                          İÇİN personel (ad,soyad,brüt);

Bu durumda;

SELECT  *                                                                              SEÇ  *

FROM personel;                                                           GELİŞ  personel; ile tablo görüntülenir.

UNİQUE SÖZCÜĞÜ:

UNIQUE                  TEK 

Bir tablo,seçilen bir sutüna (alana) göre indekslenirken , indeksleme alanı olarak seçilen sutündaki verilerintekrarlanmasına müsaade edilmesi istenmiyorsa,indeksleme yapılırken ,CREATE ,INDEX komutu iinde UNİQUE sözcüğü kullanılmalıdır.

CREATE UNİQUE İNDEX  pers_sicil                         TEK  INDEKS  YARAT   pers_sicil

ON personel (sicil);                                                         İÇİN personel (sicil);

EKLEME İÇİN:

Personel tablosuna

INSERT INTO  Personel                                                  EKLE İÇİNE  Personel

VALUES(53768 ,’27241685’,’ayşe’,                              DEĞERLER (53768 ,’27241685’,’ayşe’ ,

‘şen’{01/04/63},’Merkez cad. 82 –                                 ‘şen’{01/04/63},’Merkez cad. 82 –

Kadıköy’.F. ,27000000 ,2, ‘34261578’);                         Kadıköy’.Y. ,27000000 ,2, ‘34261578’);

MEVCUT BİR İNDEKSİN SİLİNMESİ:

DROP IPTAL

DROP INDEX pers_in;İPTAL İNDEKS pers_in;

Komutu ile

INDEX DROPPED (İNDEKS SİLİNDİ)

TABLONUN YAPISINDA DEĞİŞİKLİK YAPMAK:

ALTER TABLE                         TABLO DEĞİŞTİR

MEVCUT BİR TABLOYA KOLON EKLEMEK:

ADD        EKLE

DATE     TARİH

ALTER TABLE (TABLO DEĞİŞTİR) komutu içinde ADD (EKLE) ile satır ekle.

ÖRNEK:Personel  tablosuna ,işe başlama  tarihini belirten bir kolon ekle

ALTER TABLE  personel                                             TABLO DEĞİŞTİR personel

ADD iş_baş_tar  DATE;                                                EKLE iş_baş_tar TARİH;

ADD (EKLE)iş_baş_tar DATE NOT NULL (TARİH DEĞERSİZ) bu şekilde kullanılsaydı bu kolon  satırı gene boş kalırdı ; fakat bu kolon ile ilişkili yeni boş değerler eklemek istendiğinde buna müsaade edilmeyecekti.

MEVCUT BİR TABLONUN KOLONLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPMAK :

MODIFY KOMUTU:

MODIFY             ONAR

MEVCUT BİR TABLODAN BİR KOLON SİLMEK:

DROP KOMUTU :

DROP                İPTAL

ÖRNEK:Personel tablosundan iş_baş_tar  kolonunu sil.

ALTER TABLE  personel                                                         TABLO DEĞİŞTİR  personel

DROP iş_baş_tar ;                                                                     İPTAL  iş_baş_tar;

Birden fazla kolonda silinebilir.Birden fazla kolon silmek için virgülle ayrılarak silinir.

BİR  TABLONUN ADINI DEĞİŞTİRMEK:

RENAME KOMUTU:

RENAME               TABLO YENİ AD

ALTER TABLE  personel                                                          TABLO DEĞİŞTİR  personel

RENAME TABLE  elemanlar;                                                  TABLO YENİ AD elemanlar;

MEVCUT Bİ TABLONUN BİR KOLONUNUN ADININ DEĞİŞTİRİLMESİ:

RENAME:

RENAME         YENİ AD

ALTER TABLE personel

RENAME  brüt br-maaş;

MEVCUT BİR TABLONUN TÜMÜYLE SİLİNMESİ

DROP TABLE                                                        TABLO İPTAL

ÖRNEK:Proje tablosunu sil.

DROP TABLE proje;                                                   TABLO  İPTAL  proje;

VERİ  GÜVENLİĞİ:

 CREATE VİEW              GÖRÜŞ ALANI YARAT

 ÖRNEK:Personel adlı temel tablodan persview adlı bir view oluştur.

CREATE VİEW  perswiew                                          GÖRÜŞ ALANI YARAT  persview         

AS SELECT  sicil,sos_g_no,ad,soyad,doğ_tar,           GİBİ SEÇ sicil,sos_g_no,ad,soyad,doğ_tar,

                      adres,cins,böl_no,yon_s_g_no                                 adres,cins,böl_no,yon_s_g_no

FROM personel;                                                          GELİŞ personel;

VERİ BÜTÜNLÜĞÜNÜN SAĞLANMASI:

WITH CHECK OPTİON            KONTROLLÜ

CREATE VIEW  UST_PER_ VIEW                 Önce bir vıew oluşturulsun

AS SELECT FROM  personel

WHERE brüt  >25000000

WITH CHECK OPTİON;

              GÖRÜŞ ALANI YARAT  UST_PER_VIEW

            GİBİ SEÇ GELİŞ  personel

OLAN brüt >25000000

KONTROLLÜ;

Burada, maaşı  25000000’ün üzerinde olan personelden oluşan bir  UST_PER_VIEW adlı view oluşturulmuştur.Bu vıew’a brüt maaşı  13000000 olan  bir personel eklemek istediği zaman hata mesajı verecektir.

CHECK opsiyonu kullanılmasaydı hata mesajı alınmadan bu veri VİEW  içine yükleyecekti.

EKLEME

INSERT  INTO  UST_PER_VIEW                             EKLE  İÇİNE  UST_PER_VIEW

VALUES (27521 ,’27865427’,’ayşe’,                                DEĞERLER (27521 ,’27865427’,’ayşe’,

‘okan’ ,{01/05/1962}’Cumh. Cad. 46 – Taksim’,                 ‘okan’ ,{01/05/1962}’Cumh. Cad. 46 – Taksim’,

.F.,13000000 ,1 ,’27651112’);                                                    .F.,13000000 ,1 ,’27651112’);

VIEW İÇİNDE SATIR SİLME:

ÖRNEK:UST_PER_VIEW içinden,maaşı 2500000’den az olan kişileri  sil.

DELETE FROM   UST_PER_VIEW                                        SİL GELİŞ  UST_PER_VIEW

WHERE  brüt  < 25000000;                                       OLAN brüt < 25000000;

VIEW SATIRLARI ÜZERİNDE GÜNCELLEME :

ÖRNEK: UST_PER_VIEW adlı view’de sicili 27251 olan kişnin maaşını 37000000 olarak değiştir.

UPDATE  UST_PER_VIEW                                                       GÜNCELLE  UST_PER_VIEW

SET brüt = 37000000                                                                  YAP brüt = 37000000

WHERE sicil = 27251;                                                               OLAN sicil = 27251;

BİR VIEW’U SİLMEK:

DROP VIEW               GÖRÜŞ ALANI İPTALİ

DROP VIEW  UST_PER_VIEW;                             GÖRÜŞ ALANI İPTALİ UST_PER_VIEW;

SQL’in amacı bu komutları yan yana yazdığımızda bir cümlenin ortaya çıkmasıdır.

SELECT …. FROM …. WHERE ….,ORDER BY ….,GROUP BY ………HAVING….

……(DEN)…..GELİŞ…..OLAN.. ,…….SIRALA….,GRUPLA……SAHİP….SEÇ